Scroll Top

Støtteforeningens vedtægter

Støtteforeningens vedtægter

Vedtægter for Haderslev Kommunale Musikskoles støtteforening.

1.
Foreningens navn er MUSIKSKOLENS STØTTEFORENING.

2.
Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for Haderslev Kommunale Musikskoles virke. Dette formål søges opfyldt ved at yde praktisk og økonomisk støtte til udvidede aktiviteter således som koncerter, sammenspilsdage, musiklejrskoler, udvekslingsrejser, kurser, workshops o.l.

3.
Foreningen er politisk neutral. Den kan ikke gribe ind i sager, der angår skolens ledelse, administration, undervisning eller den enkelte lærers forhold.

4.
Som medlemmer af foreningen kan optages forældre til skolens elever, skolens personale og andre, der interesserer sig for skolens trivsel.

5.
Kontingentet fastsættes på årsmødet. Regnskabet følger kalenderåret.
Kontingentets betaling dækker for medlemskab i musikskolens undervisningsår, dvs. i tiden 1. august til 31. juli, uanset betalingstidspunktet.

6.
Årsmødet afholdes i kalenderårets første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokal avis. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

                                                    A. Valg af dirigent.

                                                    B. Aflæggelse af årsberetning – til godkendelse.

                                                    C. Fremlæggelse af regnskab – til godkendelse.

                                                    D. Fastsættelse af kontingent.

                                                    E. Behandling af indkomne forslag.

                                                    F. Valg i.h.t. punkt 7.

                                                    G. Eventuelt.

Forslag som ønskes drøftet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Forslag til vedtægsændringer skal fremlægges til bestyrelsen senest 14 dage før mødet. Ved stemmeafgivning har alle medlemmer over 18 år stemmeret.

7.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af årsmødet. Valgbare er alle medlemmer af Støtteforeningen over 18 år. Skolens ledelse er repræsenteret uden stemmeret. Desuden tilbydes én repræsentant for lærerpersonalet at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Årsmødet vælger de 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år, dog således at 2 bestyrelsesmedlememr er på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.m. Årsmødet vælger en 1. og en 2. suppleant samt 2 revisorer og en revisorsuppleant for en periode af 1år.

8.
Bestyrelsen leder foreningens anliggender og kan uddelegere arbejdsopgaver. Bestyrelsen træffer beslutninger om anvendelse af dens midler samt sørger for kontingentets opkrævning.

9.
Ændringer i vedtægterne kan kun foretages ved årsmødet og da med 2/3 flertal af de fremmødte. Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes begæring herom.

10.
Foreningens opløsning kan kun besluttes på 2 hinanden følgende møder, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Hvis opløsning sker, tilfalder foreningens eventuelle midler Haderslev Kommunale Musikskole.

TILMELD DIG STØTTEFORENINGEN

Tilmeld ved at udfylde skemaet nedenfor og overfør 100 kr. via MobilePay nr. 64056

    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.